Profil

Sesungguhnya agama Islam merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya dalam membentuk organisasi. Sesungguhnya kemerdekaan untuk memeluk dan mengamalkan agama serta kemerdekaan untuk berserikat dan berorganisasi bagi setiap warga negara Republik Indonesia dijamin oleh Undang-undang Dasar R.I. Berkat ridha Allah Subhanahu Wata’ala dengan dilandasi keinginan yang luhur dan tulus serta secara sukarela, Al-Irsyad Al-Islamiyyah atas dasar kesamaan Aqidah Islamiyyah yang bersumber kepada Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dengan pemahaman As-Salafush Shaleh, telah dibentuk oleh umat Islam Indonesia pada tanggal 15 Syawal 1332 H atau bertepatan tanggal 6 September 1914 yang telah pula memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 11 Agustus 1915 dengan sasaran kemurnian tauhid, ibadah dan amaliyah Islamiyyah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Imran ayat 110 :

 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah“.